Ur Haldejski

Мар
05

10.1. Аврам, таткото на верата

Аврам со право се смета за татко на израелскиот народ. Тој бил роден во Ур Халдејски околу 1950 г. пред Христа (1. Мојсеева 11,31). Седумдесет и пет годи­ни подоцна тој бил повикан да го напушти Ур и да тргне кон земјата која што Бог ветил дека ќе му ја покаже. Аврам го придружувале неговиот татко […]

By admin |
DETAIL
Мар
01

8.1. Ур Халдејски

Во целата Би­бли­ја, Ур Халдеј­ски се споменува само че­ти­ри пати, и сите тие се однесуваат на ис­тиот настан: Аврам за­минува од Ур. Еден таков типичен текст се наоѓа во 1. Книга Мој­сеева 11,31, каде што Библијата кажува: „И го зеде Тара синот свој, Аврам, и внукот од синот свој, Лот, син Ара­нов, и Сара, снаата […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф