Sveta Katarina

Мар
12

12.8. Веродостојноста на Светото писмо

Точен превод Важноста на свитоците не се состои во стариот материјал од којшто се направени, ниту заради старото писмо на кое се напишани, туку заради нивната содржина. Тоа биле преписи на Библијата многу постари од кои било други дотогаш пронајдени копии. Што било напишано таму? Дали научниците ќе откријат дека нашата сегашна Библија е всушност […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф