Lot

Мар
05

10.2. Уништувањето на Содом и Гомора

Посетителите на Содом Во меѓувреме Лот неразумно постапил кога се населил во градот Содом. Овој град станал толку неморален, што Бог го информирал Аврам дека ќе го уништи. Како последица на посредувањето на Аврам (види 1. Мојсеева 18,16-33) двајца ангели го посетиле Содом. На градската порта ги пресретнал Лот и, мислејќи дека се обични патници, […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф