kovčeg zaveta

Мар
12

12.4. Камени плочи

Единствениот дел од Библијата напишан на долготраен материјал биле Десетте заповеди. Според Мојсеј, Бог лично „ги напиша врз плочите (камените плочи) зборовите на заветот, Десетте заповеди“ (2. Мојсеева 34,28). Интересна е помислата дека тие можеби ќе бидат пронајдени еден ден. Мојсеј ги ставил во ковчег обложен со злато, познат како Ковчег на заветот (2. Мојсеева […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф