Karmil

Мар
05

10.9. Поделено царство

Слика: преглед на изгледот на Соломоновиот храм Меѓутоа, наклонето­ста на Соломон кон луксуз претставувала многу голем товар за даночните обврзници. Затоа, по неговата смрт, востанието на десетте северни племиња под водство на Јеровоам го поделило царството на два дела – десетте племиња на Израел на север, а Јуда и Венјамин на југ. Со цел да […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф