Elam

Фев
26

5.6. Разорување и оживување на кралството

Хетитите го разоруваат Вавилон Династијата на Хамураби продолжила во наредните пет генерации, но со инвазијата на Хeтитите, дошло до брз крај. Хетитскиот крал, Мурсилис, го уништил Вавилон и побегнал со златниот лик на Мардук, главното божество на Вавилон. Хeтитите, сепак, не биле во можност да владеат со Вавилон и наскоро се повлекле во нивните тврдини […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф