Ebla

Фев
13

4.3. Цивилизацијата во Ебла

Се покажало дека Ебла не била само голем град со околу 260 000 жители, туку тоа било многу цивилизирано општество со високо развиен образовен систем. Сто и четиринаесет од глинените плочки претставувале речници, подредени по азбучен ред, кои го објаснувале значењето на зборовите, па дури и нивниот изговор. Имало и лексикони со објаснување на значењето […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф