Dejok Miđanin

Фев
28

7.1. Потеклото на Иран

Медите и Персијците населувале територија на Исток која денеска му припаѓа на Иран. Тие имале индоевропско потекло и се доселиле во оваа област околу 1500 г. пред Христа Тие најверојатно биле дел од големата миграција на Аријците кои дошле од јужна Русија до Инди­ја. Иако некои од нив преминале преку преминот Кајбер (Khyber Pass) во […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф