Avram

Мар
05

10.2. Уништувањето на Содом и Гомора

Посетителите на Содом Во меѓувреме Лот неразумно постапил кога се населил во градот Содом. Овој град станал толку неморален, што Бог го информирал Аврам дека ќе го уништи. Како последица на посредувањето на Аврам (види 1. Мојсеева 18,16-33) двајца ангели го посетиле Содом. На градската порта ги пресретнал Лот и, мислејќи дека се обични патници, […]

By admin |
DETAIL
Мар
05

10.1. Аврам, таткото на верата

Аврам со право се смета за татко на израелскиот народ. Тој бил роден во Ур Халдејски околу 1950 г. пред Христа (1. Мојсеева 11,31). Седумдесет и пет годи­ни подоцна тој бил повикан да го напушти Ур и да тргне кон земјата која што Бог ветил дека ќе му ја покаже. Аврам го придружувале неговиот татко […]

By admin |
DETAIL
Мар
03

9.2. Потомците на Аврам

Сега треба да ја погледнеме историјата на овој прекрасен град, бидејќи потекнува од дамнешни времиња и е мошне интересна. Аврам имал син Исак, а Исак имал два сина, Јаков и Исав. Сторијата за нивното раѓање е опшир­но и детално опишана во Библијата, и тоа е од голема полаза, зашто ја осветлува и подоц­нежната историја на […]

By admin |
DETAIL
Мар
01

8.1. Ур Халдејски

Во целата Би­бли­ја, Ур Халдеј­ски се споменува само че­ти­ри пати, и сите тие се однесуваат на ис­тиот настан: Аврам за­минува од Ур. Еден таков типичен текст се наоѓа во 1. Книга Мој­сеева 11,31, каде што Библијата кажува: „И го зеде Тара синот свој, Аврам, и внукот од синот свој, Лот, син Ара­нов, и Сара, снаата […]

By admin |
DETAIL
Фев
12

3.1. Заборавен народ

Од политички аспект, тие се покажале како поостроумни од сите нивни соседи. Имале многу хуман кодекс на закони и нивните жени биле значително еманципирани. Сепак, не само што овој голем народ исчезнал од историската сцена туку бил изгубен и комплетно заборавен, така што историчарите од деветнаесеттиот век дури и го негирале неговото постоење. Изданието на […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф