Jerusalim

Мар
06

11. Месија во пророштвото и историјата

Упатство Лекцијата е поделена на теми. На крајот на читањето на секоја тема, кликнете на копчето ОЗНАЧЕТЕ ДЕКА СТЕ ЗАВРШИЛЕ. Откако ќе ги прочитате сите теми во рамките на лекцијата, преминете на ТЕСТ. По изработениот тест, можете да преминете на следната лекција.

DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф